Myten att cannabis sänker IQ fortsätter spridas

Myten att cannabis sänker IQ fortsätter spridas

Bilden är tagen under Kerstin Källs föreläsning.

Då var vi tyvärr där igen. En individ med koppling till Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) hävdade att ett bruk av cannabis minskar IQ, återigen med påstått stöd av Dunedin-studien.

Denna gång var det Kerstin Käll (överläkare och medicinskt ansvarig för Beroendekliniken vid Universitets-sjukhuset i Linköping samt föreläsare hos RNS) under hennes föreläsning på konferensen Expanding Minds – Psykiatri för framtiden.

medcan-kerstin-kall

Trots att Dunedin-studien aldrig kunnat visa några kausala samband att ett isolerat bruk av cannabis skulle minska IQ , presenterades den här som en “ny studie” – vilken påstods ge belägg för sambandet.

Kerstin Käll försvarar sig

När en deltagare räcker upp handen och ifrågasätter varför Kerstin använder Dunedin-studien som källa, hänvisar hon plötsligt till ytterligare en studie, vilken påstås styrka påståendet.

Detta är mejlet som deltagaren mottar från Kerstin efter konferensen:

Hej
Och tack för senast. Alltid bra med kritik, så man tvingas läsa på lite extra.
Här är studien som jag grundade mina argument på:
Moffitt TE, Meier MH, Caspi A, Poulton R (2013). Reply to Rogeberg and Daly: no evidence that socioeconomic status or personality differences confound the association between cannabis use and IQ decline. Proc Natl Acad Sci U S A. 110(11):E980–2.

Med vänlig hälsning
Kerstin Käll

Studien hon hänvisar till ger dock inga som helst stöd till påståendet om cannabis och IQ. Den visar enbart att socioekonomiska faktorer inte är hela alternativa förklaringen till den påstådda minskningen av IQ hos deltagare i Dunedin-studien.

Deltagaren påpekar detta och får följande svar från Kerstin:

Hej igen
Dunedinstudien är ju en epidemiologisk studie, dvs den påvisar samband, men kan aldrig bevisa kausalitet (att det är många paraplyer när det regnar bevisar inte att regnet beror på paraplyerna). Det som finns är djurstudier på ”tonårsmöss”, där det finns en möjlig mekanism, som man kan studera när man går in och manipulerar det cannabinoida systemet under hjärnans utmognad. Sedan behövs givetvis många fler studier som bekräftar orsakssambandet (kausaliteten) om det finns.
När det gäller ställningstagande till t.ex. avkriminalisering av cannabis t.ex. så brukar man ju tänka efter försiktighetsprincipen. Finns det en risk, i detta fallet både epidemiologi och djurstudier som pekar på risk för hjärnskador vid regelbundet bruk under tonårstiden, så är det rätt uppenbart för mig att vi bör skydda våra ungdomars hjärnor.
Med vänlig hälsning
Kerstin Käll

Kerstin menar nu plötsligt att resultaten från djurförsök (som aldrig ingått i Dunedin-studien) ger henne anledning att varna allmänheten för en eventuell effekt (som inte påvisats hos människor), med stöd av försiktighetsprincipen.

Detta är något helt annat än vad som presenterades under hennes föreläsning.

Kerstins och min mejlkonversation

Jag mejlar Kerstin Käll för att reda ut de frågetecken som omringar hennes påstående under konferensen:

Hej Kerstin.

Mitt namn är Johan Svensson. Jag är nyligen tillsatt drogpolitisk
talesperson i Piratpartiet, med specialisering på cannabisrelaterade
frågor.

Det har kommit till min kännedom att Dunedin-studien (återigen)
använts som evidensunderlag för påståendet att ett isolerat bruk av
cannabis skulle orsaka en minskning av IQ. Något som av dig
presenterades som en “ny studie” under Expanding Minds STP 2017.
Vänligen se bifogad bild.

Till min kännedom ger Dunedin-studien inget underlag till ett sådant
påstående. Eventuell signifikans försvinner när vi tar hänsyn till
exempelvis övrigt drogbruk eller socioekonomiska faktorer. Legitimerar
du påståendet genom att åberopa Försiktighetsprincipen med bakgrund av
ett fåtal djurförsök?

Du ska även ha lovat en deltagare att i efterhand skicka material som
skulle ge belägg för påståendet. Men detta material påvisar enbart att
socioekonomiska faktorer inte förklarar vad vad Meier-studien fann.

Kan du vänligen utveckla ditt resonemang kring Dunedin och påståendet
att ett bruk av cannabis skulle minska IQ?

Kerstins svar inkom samma dag:

Hej!
Detta var studien jag skickade till [CENSURERAT]
Moffitt TE, Meier MH, Caspi A, Poulton R (2013). Reply to Rogeberg and
Daly: no evidence that socioeconomic status or personality differences
confound the association between cannabis use and IQ decline. Proc
Natl Acad Sci U S A. 110(11):E980–2.
Med vänlig hälsning
Kerstin Käll

Då Kerstin inte svarade på någon av mina frågor, skickade jag henne detta svar:

Tack för svar.

Som jag skrev i mitt ursprungliga mejl: detta material påvisar enbart att socioekonomiska faktorer inte förklarar vad vad Meier-studien fann.

Studien du hänvisar påvisar alltså inte att Dunedin-studien skulle ge några belägg för att ett isolerat bruk av cannabis skulle minska IQ. Detta var ju ditt påstående under konferensen.

Ska jag tolka ditt svar som att du gjort påståendet utan några egentliga stöd i forskning?

Där upphör vår mejlkonversation, då Kerstin valde att sluta svara. Som vi sett många gånger förut, avslutar man dialogen vid frågor om belägg för påståendet.

Och varför skulle Kerstin bry sig? Konferensen genomfördes ju och budskapet gick ut. Oavsett om det har stöd i forskning eller ej.

Med en suck drar jag mig till minnes ett uttalande om sprutbyte som Kerstin Käll gjorde 2016. Varför tillåter vi lobbyverksamhet som den från RNS fortgå i hälsofrågor?

kerstin-kall-sprututbyte
Svar till Stenvard (M) om sprututbyte

Svar till Stenvard (M) om sprututbyte

» Direktlänk till Patrik Stenvards debattartikel “Saknas stöd för att driva igenom förslag om sprututbytesprogram”.

» Direktlänk till min replik hos Arbetarbladet.

“Argument att det saknas stöd för sprututbytets effektivitet finner Patrik Stenvard (M) enbart i påståendet att metoden inte skulle minska andelen som injicerar droger. Men det har aldrig varit verksamhetens syfte att hjälpa injektionsbrukare bli drogfria. Tror Patrik det har han misslyckats förstå Socialstyrelsens egen motivering till den verksamheten; att förebygga spridningen av dödliga blodsjukdomar.

Utvärderar vi däremot metodens effektivitet utifrån dess syfte, finner vi stort stöd från både internationell som svensk forskning.

Att sprutbytet samtidigt ökar kontaktytan mellan injektionsbrukare och vården får vi på köpet. Likaså har det visat sig att riskbeteenden kopplat till injektionsbruket minskar. Vilket är en följd av det neutrala och icke-dömande samtalet mellan personal och klient i fråga om bruket. Kostnaden för ett par kanyler är försvinnande liten i jämförelse med de resurser som krävs för att behandla sjukdomar som HIV och hepatit-C.

Patrik verkar mena att det inte anses värt att förebygga sjukdom utanför den vaga idén om det narkotikafria samhället. Det påstås vara meningslöst att förbättra drogbrukares hälsa och situation, om metoderna inte anses bidra till att göra dem drogfria. Det är just denna ideologi som FN kritiserade Sverige för under det senaste toppmötet i New York förra året.

Nej, det är inte upp till potentiella väljare om Nya Moderaternas inställning i drogpolitiken är smaklös eller ej. Det är däremot upp till läkare och forskare att bestämma hur vi på bäst sätt räddar liv och förebygger sjukdom. Jag föreslår att vi gemensamt börjar lyssna på dem.”

Johan Svensson
Drogpolitisk talesperson Piratpartiet

Emelie Holmström
Socionomstuderande

Kanadas rekommendationer för regleringen av cannabis

Kanadas rekommendationer för regleringen av cannabis

Rapporten från Kanadensiska arbetsgruppen för regleringen av cannabis har nu publicerat sina rekommendationer kring regleringen av cannabis. Dokumentet ska därför ej ses som ett slutgiltigt regelverk.

Rekommendationerna har man framställt genom det gemensamma samarbetet mellan kommunstyrelser, experter, patienter, advokater, regeringsrepresentanter, en undersökning med svar från över 30.000 kanadensare samt information man skaffat sig genom besök i Colorado, staten Washington och Uruguay – där nöjesbruket av cannabis är legalt.

Detta är en kortfattad sammanfattning baserad på det utmärkta inlägget i Canadian Cannabis Blog. Hela rapporten kan ni läsa här: http://healthycanadians.gc.ca/task-force-marijuana-groupe-etude/framework-cadre/alt/framework-cadre-eng.pdf

Rapporten erkänner att konsumtionen av tobak och alkohol utgör ett större hot än cannabis och rekommenderar därför en åldersgräns på 18 år. Denna relativt låga åldersgräns sätter man primärt för att motverka köp via  en svart marknad.

Rapporten erkänner även efterfrågan av cannabisextrakt, och varnar för att restriktioner inom detta område riskerar skapa en svart marknad. Eftersom dessa extrakt tenderar att ha hög THC-styrka vore en begränsning avstyrkan meningslös. Istället rekommenderar man en pris- och beskattningsmodell som uppmuntrar bruket av svagare cannabisprodukter.

Man rekommenderar även att cannabis inte ska säljas i butiker som även säljer alkohol och tobak. Personal i butiker som säljer cannabisprodukter ska genomgå en utbildning kring riskerna med bruket, hur man säkerställer åldersgränser och försäljningen till nyktra kunder, hur man undviker överdriven konsumtion samt information till turister.

Sammanfattning

 • Åldersgräns 18 år. Man öppnar även för att lokala provinser ska kunna sätta egna åldersgränser för att överensstämma med regelverket kring alkohol och tobak.
 • Regeringen får monopol på all partihandel (grossistverksamhet).
 • Individer får bära upp till 30 gram och odla upp till 4 plantor på max 100 cm vardera.
 • Konsumtion tillåten på cannabissalonger, cannabisklubbar och speciella “tasting rooms”.
 • Ätbara cannabispreparat (edibles) samt cannabisextrakt tillåts.
  • Maximalt tillåten övre gräns för THC-styrka hos ätbara cannabispreparat (edibles), men inte för extrakt.
 • Inga produkter tillåts som blandar cannabis med alkohol, tobak, nikotin eller koffein.
 • Inga produkter får vända sig till barn.
 • Produkter får visas i skyltfönster.
  • Strikta begränsningar och förbud för skyltfönster som marknadsför cannabis tillsammans med alkohol eller tobak.
  • Utbildningsprogram för att säkerställa kunskapsnivån hos butikspersonal.
  • Fast lägsta pris för att undvika priskrig mellan konkurrenter.
 • Pris och beskattning anpassas för att avskräcka köp av produkter med hög THC-styrka.
 • Läkare uppmanas läsa på och informera patienter om risker samt eventuella fördelar med att använda cannabis som läkemedel, men de kan inte längre skriva ut naturlig cannabis på recept.

Övriga punkter i korthet

Omfattande restriktioner gällande marknadsföringen av cannabis och relaterade produkter av alla slag, inklusive sponsoravtal och varumärkesbranding, i likhet med gällande restriktioner för tobaksprodukter.

Begränsad marknadsföring på platser endast vuxna har tillträde till, i likhet med gällande tobakslagar.

Krav på enkla förpackningar för cannabisprodukter där följande information måste anges: företagsnamn, typ av strain, pris, mängd THC och CBD samt varningar.

Strikta sanktioner mot falsk eller vilseledande marknadsföring som uppmuntrar till överdriven konsumtion.

Krav att alla typer av terapeutiska anspråk i marknadsföring måste överensstämma med rådande lagstiftning.

Krav på tillsyn av cannabiskoncentrat för att minimera riskerna förknippade med illegal produktion.

Utveckla ett flexibelt lagverk för att möta framtida forskningsresultat i begränsandet av THC eller andra komponenter.

Utveckla och implementera en faktabaserad informationsstrategi för att informera kring riskerna med problematiskt drogbruk och agera rådgivande för att underlätta ett tryggare drogbruk.

Förbud för alla typer av produkter vilka anses vara lockande för barn. Inklusive produkter som påminner om eller efterliknar mat, är paketerade för att påminna om godis, eller paketerade i starka färger eller med tecknade figurer eller bilder som anses lockande för barn.

Krav på ej genomskinliga, återförslutningsbara förpackningar som är barnsäkra eller svåra för barn att öppna. Dessutom gäller följande för ätbar cannabis: enportions-förpackningar med standardiserad THC-symbol, samt en övre gräns för THC-styrkan i varje portion.

Förbud av mixade produkter, exempelvis cannabisinfuserad alkohol eller cannabisprodukter med tobak, nikotin eller koffein.

Krav på märkning av cannabisprodukter: varningar i form av exempelvis ”HÅLL BORTA FRÅN BARN”, THC- och CBD-styrka, samt generella märkningar hos mat och dryck för ätbara cannabisprodukter.

Skapandet av ett flexibelt lagverk för att möta upp framtida cannabisprodukter av specifika produkttyper.

Norska dokumentärserien Folkeopplysningen om cannabis

Norska dokumentärserien Folkeopplysningen om cannabis

Sedan 2012 sänder norska NRK dokumentärserien Folkopplysningen, ett tv-program som undersöker vetenskapen bakom healing, homeopatiska behandlingar, elöverkänslighet, spiritualism, etc. Programmet kan liknas vid ett Uppdrag Granskning som undersöker pseudovetenskap. 2015 vann de pris för bästa magasin- eller livsstilsprogram.

Onsdagen 7 september 2016 handlade veckans avsnitt om cannabis. I efterdyningarna av sändningen kritiserades Norges justitieminister Anders Anundsen för sitt uttalande att “cannabis är farligare än alkohol”, ett påstående han saknade tillräckliga belägg för.

När ser vi något liknande sändas i Sverige?

Svaret är att det har redan sänts. Tv-Programmet Sephyr sände 1998 i SVT1 ett avsnitt som sakligt försökte avhandla cannabis ur ett synsätt utan moraliserande pekpinnar. Det hann sändas en enda gång, innan Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) anmälde avsnittet till Granskningsnämnden där det fälldes och aldrig sändes igen. Klicka här för att se delar av avsnittet om cannabis på Youtube.

Se avsnittet från Folkeopplysningen om cannabis (på norska) nedan.

SMART Ungdom svarar på kritiken

SMART Ungdom svarar på kritiken

smart ungdomAnledningen till att jag en gång startade denna blogg var tack vare en fråga jag ställde till SMART Ungdom på Twitter. Under en konferens lade de upp bilder på materialet de gick igenom. På en bild kunde jag läsa texten “Medicinsk cannabis = kvacksalveri”. Jag reagerade på texten då medicinsk cannabis redan är tillgänglig via läkare i Finland, Norge, Danmark, Italien, Tyskland samt ett tiotal EU-länder.

Att kalla preparatet “kvacksalveri” kände jag kanske inte riktigt är SMART Ungdoms uppgift. Som lobbyorganisation bör de givetvis arbeta enligt deras syfte, men de bör ej tolka läkarförskriven medicins legitimitet utifrån deras ideologi.

Så jag frågade på Twitter hur SMART motiverar detta ordval. Svaret kom omedelbart i form av en blockering. Jag frågade då på Facebook, och blev blockerad där med.

Detta skedde 2015. Idag fick jag svar.

Med bakgrund av att andra personer också blivit blockade av SMART Ungdom på Twitter, mejlade jag generalsekreterare Lisa Klefbom.

Hej Lisa!

Mitt namn är Johan Svensson. Jag är sedan två år tillbaka verksam som narkotikapolitisk debattör inom frågor som skademinimering, evidensbaserad droginformation och minskad skadeverkan från bruket av cannabis. Jag är sakkunnig inom cannabisfrågor hos Piratpartiet och tillhör kontaktnätverket Centrum För Narkotikavetenskap.

Förra året såg jag en tweet tillhörande SMART Ungdom med en bild från en föreläsning (se bifogad bild i detta mejl). Jag frågade vad resonemanget var bakom påståendet att medicinsk cannabis skulle vara “kvacksalveri”. Detta med bakgrund av att preparatet redan är tillåtet via läkare i Norge, Danmark, Finland samt ett tiotal EU-länder.

Dock blev, istället för att få ett svar, blev jag omedelbart blockerad. Jag frågade några månader senare en annan medarbetare hos SMART, och blev blockerad. Jag letade upp ditt konto på Twitter för att ställa samma fråga, men såg du redan blockerat mig, trots att vi aldrig samtalat. Jag ställde då samma fråga på Facebook, men blev blockerad där med. Så sent som idag uppmärksammade en kontakt till mig att han, vid namngivning av ditt konto på Twitter, också blivit blockerad.

Rekommenderar du någon alternativ typ av kommunikation, eller är det SMART:s policy att ignorera frågor och omedelbart blockera konton i sociala medier vid frågor kring verksamheten?

Lisas svar kom redan dagen efter.

Hej Johan,

Tack för ditt mail.

Vi känner till den agenda du driver, och kan konstatera att våra åsikter går isär. Vi lutar oss på ett annat underlag än det du hänvisar till och arbetar drogförebyggande med fokus på unga omfattande alla droger legala såväl som illegala. Vi är inte intresserade av att via våra sociala medier föra den debatt som du initierat twitter och har därför valt att inte diskutera det vidare med dig där.

Jag hoppas du kan respektera att vi tycker olika och önskar dig en fortsatt trevlig vecka!

Mitt svar.

Hej Lisa. Tack för svar.

Vilken agenda är det du menar att jag driver?

Återigen, min enda fråga till SMART Ungdom var varför man väljer att kalla medicinsk cannabis för “kvacksalveri”, trots att preparatet redan är tillgängligt via läkare i Norge, Finland, Danmark samt ett tiotal EU-länder.

Jag ser fram emot ett faktiskt svar på frågan.

Svaret kom direkt.

Jag är ledsen Johan, men vi kommer inte kommentera det vidare.

Och där tar mejldialogen slut. Det blev aldrig något svar på frågan. Det ansågs viktigare att angripa “min agenda” och hänvisa till ett icke namngivet underlag.

Varför är en så enkel fråga så svår att svara på?

Är det fritt fram för SMART Ungdom att angripa alla mediciner de inte “tror på”?

coloradosmartAv nyfikenhet loggar jag ut från Twitter för att kunna ta en titt på vad SMART Ungdom numera publicerar i sitt flöde. Direkt ser jag en bild där de påstår att fler tonåringar brukar cannabis sedan legaliseringen i Colorado.

Detta påstående gör de med stöd av data från 2006 – 2014, som framkommer av grafen i bilden. Vad man inte insett är att legaliseringen dock skedde 2014. Grafen visar alltså ungdomsbruket innan legaliseringen ens skedde. Påståendet kan inte stämma med bakgrund av den data som presenteras.

SMART Ungdom kunde inte legitimerat min kritik på ett tydligare sätt.

Ohederlig drogdebatt från Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS)

Ohederlig drogdebatt från Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS)

Nedan finner ni ett (litet) urval av de påståenden lobbyorganisationen Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) sedan 2015 delat i debattartiklar, sina egna webbplatser eller i sociala medier. Jag gjorde denna sammanställning för att påvisa den ohederliga drogdebatt som förs hos förbudssidan inom svensk narkotikapolitik. En debatt som kantas av inkompetens, lögner, personangrepp, jäv och avsaknad av vetenskapligt stöd. Allt för att sprida skräckpropagandan RNS som ideell förening är så beroende av.

Detta inlägg kommer uppdateras löpande allt eftersom RNS fortsätter publicera påståenden där de ljuger eller saknar vetenskapligt stöd. Vill ni själva tipsa mig så nås jag enklast på kontakt@snilletjohan.se eller via min Twitterkanal.

RNS ohederliga drogdebatt

“Cannabis – igen” länk till skärmdump
I ännu ett försök att koppla samman bruket av cannabis med diverse våldsdåd, kommenterade RNS mordet på Tova med en tweet. Först efter två dagars stark kritik, fann sig RNS för ovanlighetens skull tvungna att pudla. Originaltweeten raderades omedelbart efteråt.

“Nice-terroristen Bouhlel var cannabisrökare enligt den här artikeln” länk
Ännu ett lågvatten hos RNS. Här försöker man  hitta ett samband mellan ett bruk av cannabis och Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, som i juli 2016 dödade 86 personer i Nice.

“Cannabisrökning dubbelt så vanligt bland 15/16-åringar i Portugal jämfört med 1995” länk
Daily Mail igen. Oklart vad som menas, då lagförslaget att avkriminalisera bruket av cannabis infördes 2001. Att antalet elever som i en skolenkät uppger att de brukat cannabis stigit från 7% till 15 % kan lika gärna bero på att fler äntligen vågar erkänna bruket. Sanningen är att vi inte vet.

“Mord i UK: Dr Sengupta told court that smoking cannabis had triggered a genetic psychotic illness” länk
Återigen anses Daily Mail vara trovärdig källa för RNS, som okritiskt delar vidare påståendet att en psykiskt sjuk individ begick våldsdåd pga sitt cannabisbruk.

“Sambandet cannabis-schizofreni stärkt enligt nya rön från dansk forskning” länk
RNS anser Daily Mail vara trovärdig källa, för ett påstående som gavs under en konferenspresentation och ännu inte ens genomgått en peer review.

“Legalized pot is making America’s lower class poorer and less responsible” länk
Ett modigt påstående, eftersom artikeln RNS hänvisar till använder data från innan 2014, då legaliseringen i Colorado skedde.

“Norberg oärlig om legaliseringseffekt i Colorado” länk
I ett försök att bemöta debattören Johan Norbergs inlägg om legaliseringen av cannabis i Colorado skickade RNS ut denna gång sin “cannabisexpert” Pelle Olsson. I sin replik refererar Pelle till data som härstammar från innan 2014, då legaliseringen skedde. Han påstår även att legaliseringen medfört ökat bruk, trots att ökningen började långt innan 2014. Vidare ignorerar Pelle Olsson lämpligt nedan två studier, antagligen för att de inte stöder hans påståenden:

I vanlig ordning hävdar Pelle att fler som dött i trafikolyckor testar positivt för cannabis. Det borde varit av intresse för Pelle att specificera om han menar att de testat positivt för THC — eller icke rusgivande THC-syra, som kan synas i urinen flera veckor efter ett bruk. Han missar även att trafikdödligheten sjunkit i Colorado.

Pelle har en fäbless för att ideligen nämna den pro-cannabislobby som han samtidigt inte klarar av att definiera. Hans egen roll som föreläsare i lobbyorganisationen RNS är dock inget han någonsin nämner.

“Marijuanaförgiftningar hos barn har fördubblats i Colorado” länk
En fördubbling låter givetvis som en stor siffra när RNS undviker att nämna baslinjen: från 1 till 2 förgiftade barn per 100.000 individer. I studien konstaterar Dr. Roosevelt själv att fler personer uppger sig ha lämnat sina edibles framme, tidigare hade man ingen aning. Inga dödsfall eller permanenta skador har rapporterats.

“Myten om den ofarliga drogen” länk
RNS recenserar sig själva i Läkartidningen när Nils Littorin (styrelseledamot hos RNS) recenserar boken Big Marijuana av Pelle Olsson (föreläsare hos RNS). Ett jäv Nils givetvis inte nämner någonstans i sin recension. Nils Littorin hävdar bokens ”populärvetenskapliga upplägg” som dess ”stora styrka”. Att hävda dess stöd i forskning och evidens misstänker jag inte är möjligt.

“Does cannabis affect sperm?” länk
RNS frågeställning baseras på en studie som inte tar hänsyn till övrigt drogbruk.

“Smoking cannabis dampens emotions and increases risk of addiction” länk
Vilken studie artikeln refererar till nämns aldrig. Ingen hänsyn tas till exempelvis socioekonomisk bakgrund eller övrigt drogbruk. Slutsatsen drar man från ett spel där deltagarna ska trycka på en knapp för att få “monetär belöning”, samtidigt som man under totalt tre tillfällen över en fyraårsperiod mätte mängden dopamin som utsöndrades när man deltog i spelet.

Vad som skedde i deltagarnas liv mellan mättillfällena tog man ingen hänsyn till.

“Marijuana-legalisering i USA har fördubblat bruket” länk
Fördubblingen som anges inträffade INNAN legaliseringen för rekreationellt bruk i fyra delstater.

“Kampanj för legalisering av LSD” länk
En mycket underlig slutsats av denna lilla studie om hallucinogener som läkemedel mot depressioner. Pga bristande kunskap och politisk agenda om “ett narkotikafritt samhälle” har utvecklingen av dessa substanser som psykofarmaka allvarligt eftersatts. Sponsorer/pionjärer som Amanda Feilding förbättrar avsevärt utsikterna för forskningen på området.

“Polisen kritiserar socialstyrelsen: Legal narkotika en handelsvara” länk
Lennart Karlsson glömmer givetvis nämna att han även sitter i styrelsen för RNS. Företräder han svensk polis eller lobbyorganisationen RNS i denna fråga?

“Absurt att dela ut sprutor till unga narkomaner” länk
I exemplet Per Johansson gör med Danmark räknar han upp den totala mängden, utan att göra någon åtskillnad huruvida de fick blodsmittan före eller efter införandet av sprututbyte. Forskning visar att sprututbyte vare sig ökar omgång eller frekvens. Per ser ensam ett samband mellan sprututbyte och fortsatt drogbruk, en teori som saknar stöd i forskning.

Tvärtom visar forskning att övergången från sprututbyte till behandling fungerar mycket väl. Även Socialstyrelsen presenterar stöd för sprututbytets positiva effekter.

“Medicinen dödar – inte nollvisionen” länk
I likhet med andra lobbyorganisationer skyller RNS den ökade narkotikadödligheten på substitutionsbehandlingar som LARO. Med data från Toxreg (som enbart påvisar förekomsten av eventuella droger vid dödstillfället, inte att de skulle vara dödsorsaken) påstår Staffan Hübinette en dödlighet som Toxreg inte kan påvisa. Tittar man på dödsorsaksregistret så framgår det att narkotikadödligheten ökat konstant sedan början av 1980-talet, förutom under några år i början av 2000-talet då den minskade.

Sannolikt handlar det om ett flertal olika faktorer som driver ökningen, men den viktigaste borde vara det ökande blandmissbruket och ökningen av andelen personer med opioider (heroin, metadon, buprenorfin, fentanyl etc.) som huvuddrog. Denna utveckling inleddes under 1980-talet och utbyggnaden av LARO-programmen var ett försök att hantera detta. RNS påstående saknar vetenskapligt underlag.

“Skollagen hindrar skolans arbete mot narkotika” länk
Skolinspektionen själva avråder mot drogtester i skolan. Vidare utsätter metoden elever för omvänd bevisbörda; plötsligt är du skyldig tills motsatsen bevisats. Individer som oavsett anledning inte vill öppna sina privata skåp för genomsökning eller kissa inför polisen riskerar avstängning. Forskning visar att drogtester i skolan inte har någon effekt på elevers droganvändning. Det kan i stället leda till ökad drogproblematik.

“Hongkong nyfiket på svensk narkotikamodell” länk
RNS tvingas resa till diktaturen Kina för att få svensk narkotikapolitik att framstå som “positiv”.

“Svensk lär Iran om narkotikapolitik” länk
RNS besöker Iran i ett ovanligt glatt reportage från Drugnews, en nyhetsbyrå som ägs av RNS själva. För att citera Per Johansson: “Vi är mot dödstraff, brukar jag berätta, och att preventivt arbete och behandling är viktigt, men det behövs också lätta juridiska sanktioner när unga bryter mot regler“. Enbart mellan 2012 – 2014 avrättades 1137 personer i Iran för “drogbrott”.

Per Johansson avslutar intervjun: “Den här gången var trevligare. Vi visades runt i shahens palats, på mattmuseum och flera andra turistplatser. Fick läcker saffranskryddad mat, god alkoholfri dryck och gick upp ett par kilo, skrattar han.

“Om injektionsbrukare är angelägna om att förhindra smittspridning […] så fixar dem det här med sprutor. De fixar ju drogerna på illegal väg, det är väl inte konstigare än att skaffa sprutorna?”
Citat från överläkare Kerstin Käll, föreläsare hos RNS, om smittskydd i form av sprututbyte till injektionsbrukare. P1 Morgon, kl 07:18, 23 februari.

“Public service bedriver kampanjjournalistik” länk
I ett tappert försök att bemöta FN:s skarpa kritik av Sveriges repressiva narkotikapolitik, skrev Per Johansson en krönika som publicerades i RNS eget magasin Narkotikafrågan. Per går till personangrepp och hänger ut de inblandade journalisterna (som bara återgav vad FN sade) med fullständigt för- och efternamn. Även namnet på deras chef publiceras. RNS går även till personangrepp mot FN:s vice högkommissionär för händelser som inte har med sakfrågan att göra.

“Ny Sifo: Svenskar vill ha kvar förbud mot narkotika” länk
Ett förväntat resultat när frågeställningen lyder: “All icke-medicinsk hantering av narkotika är idag förbjuden i Sverige. Förbudet omfattar även själva konsumtionen. Anser du att narkotikakonsumtion ska vara förbjuden även i framtiden eller skall den inte vara det?“. Peder Langenskiöld (verksamhetschef för Svenska Carnegie Institutet), som beställde SIFO-undersökningen, erkänner själv att han inte förstår kritiken mot att blanda ihop alla kända droger och kalla det “narkotika”.

Peder har heller inte kompetens nog att förstå skillnaden mellan olika droger. “TT: Exempelvis legalisering av cannabis har debatterats mycket, men ni har inte skiljt olika typer av narkotika åt i undersökningen?
– Nej, därför vi tror att om vi går ut till hela folket ute i stugorna, vet man inte så säkert skillnaden mellan en drog och en annan. Och cannabis är så starkt nu, väldigt potent, så de är i stort sätt lika farliga allihop, fast de verkar på olika sätt.”

“Restriktiv syn på narkotika räddar liv” länk
Återigen en debattartikel från överläkare Kerstin Käll, föreläsare hos RNS. Här har man vaskat fram de mest lättbehandlade patienterna. Individer som är drogfria två månader innan LARO får bättre behandlingsresultat. Anledningen till att det skrivs ut mer morfin/oxikodon nu är INTE slapphet, utan a) Dextropropoxifen avregistrerades pga tox-problem och b) tramadol blir mindre och mindre populärt för det är svårt att sätta ut. Så antalet patienter med smärta består och behovet av opioider totalt någorlunda konstant.

Från artikeln: “En annan risk är att man får en ökad frekvens av hot och våld mot personalen.” Genom att minska restriktioner och risk för utskrivning? Snarare ett rysligt blatant försök att spela på känslor och rädsla, helt utan grund. Från artikeln: “Vi lyckades tränga tillbaka missbruket. Det är hög tid att vi åter börjar ta narkotikafrågan på allvar och diskutera vad för slags samhälle vi vill ha, framför allt med tanke på våra ungdomar.” Så vi lyckades, men nu helt plötsligt så har det återuppstått, i samband med förskrivna läkemedel och att det inte tagits på allvar? Visst håller jag med om att det inte tagits på allvar, men resultatet av det är restriktionen som går tvärt emot vetenskapen.Och så blir “knarket” åter igen en fara för hela samhället och vi ska tänka på barnen.

“Fatal accidents involving stoned drivers soared in Washington since pot was legalized May 10” länk
RNS påstår – som många gånger förut – att THC-syra i blodet skulle påverka bilkörning negativt. Ett påstående som saknar vetenskapligt stöd då THC-syra inte är rusgivande, men kan synas i urinen i upp till några veckor.

I Sverige uppmärksammades detta 2016 då Riksåklagaren beslutade att Åklagarmyndigheten ska verka för att felaktiga lagföringar för rattfylleribrott där någon kört med THC-syra i blodet ska rättas till.

Övrigt